e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100 (ΔΕΥ-ΠΑΡ, ώρες γραφείου: 09:00-17:00)

 

Σκοπός της δράσης είναι η επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Απόφαση 4ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (17.05.2021)

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 06.04.2021 και ώρα 15:00.

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις Ένταξης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί:

 • η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 595 επιχειρηματικά σχέδια,
 • η 1η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 1.024 έργων,
 • η 2η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 1.584 έργων,
 • η 3η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 3.960 έργων,
 • η 4η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 2.084 έργων,
 • η 5η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 524 έργων.

  Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο)  εντάχθηκαν 3.483 έργα, συνολικού π/υ 16.269.968 .*

  *Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2021

   

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:

  • δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, 
  • διατηρούν φυσικό κατάστημα,
  • έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

  Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

   

  ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

  Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 €. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης αφορούν σε Εξοπλισμό Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

  • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
  • Αλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ).
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ).
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

  Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η η 18η Μαρτίου 2020.

   

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

  1. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι της Δράσης όπως προσκομίσουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος αποκλειστικά και μόνο με τους εξής τρόπους:

  • Μέσω gov.gr από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και την αποστέλλετε με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

  ή

  • Σε έντυπη μορφή επικυρωμένη από αρμόδια δημόσια υπηρεσία από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η αποστολή του πρωτοτύπου στα γραφεία μας ταχυδρομικώς και μόνο).

  2. Για την αλλαγή διαχειριστή του έργου σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (μεταφορά σε άλλο Username), παρακαλούμε ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα:

  • Συμπληρώστε το έντυπο «Αίτημα Αλλαγής Διαχειριστή Έργου στο ΠΣΚΕ» υπογεγραμμένο και με το γνήσιο της υπογραφής και μας το αποστέλλετε στο mail Δράσης του e-ΛΙΑΝΙΚΟΥ: [email protected]. Σε περίπτωση που επιλέξετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.gov.gr.
  • Συμπληρώστε το έντυπο «Αίτημα Αλλαγής Διαχειριστή Έργου στο ΠΣΚΕ».
  • Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.gov.gr και δημιουργείτε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρετε: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας …… δηλώνω ότι τα στοιχεία του Εντύπου Αλλαγής Διαχειριστή που αποστέλλω στον ΕΦΕΠΑΕ είναι ορθά και έγκυρα».
  • Μας αποστέλλεται το έντυπο «Αίτημα Αλλαγής Διαχειριστή Έργου στο ΠΣΚΕ» & την Υπεύθυνη Δήλωση στο mail Δράσης του e-ΛΙΑΝΙΚΟΥ: [email protected].

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

   

  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shopΑπόφαση Απόρριψης (13.07.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shop6η Απόφαση Ένταξης (08.07.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shopΣυγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων (30.06.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shop5η Απόφαση Ένταξης (29.06.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shopΥΔ Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος (18.06.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shop4η Απόφαση Ένταξης (17.06.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shop3η Απόφαση Ένταξης (07.06.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shopΥποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων (02.06.2021)

  ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

  Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Απόφαση προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (25.06.2021)

  Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:

  Έναρξη: 09/07/2021 και ώρα 13:00

  Λήξη: 29/09/2021 και ώρα 15:00

   

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

  Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

   

  ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

  Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

  • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
  • ‘Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
  Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.


  Λογισμικό

  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
  • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

  Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

  Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

   

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH

  1. Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V (Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.

  Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό ωφελούμενο της Δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση.

  2. Για την αλλαγή διαχειριστή του έργου σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (μεταφορά σε άλλο Username), παρακαλούμε ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα:

  • Συμπληρώστε το έντυπο «Αίτημα Αλλαγής Διαχειριστή Έργου στο ΠΣΚΕ» υπογεγραμμένο και με το γνήσιο της υπογραφής και μας το αποστέλλετε στο mail Δράσης του e-ΛΙΑΝΙΚΟΥ: [email protected]. Σε περίπτωση που επιλέξετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.gov.gr.
  • Συμπληρώστε το έντυπο «Αίτημα Αλλαγής Διαχειριστή Έργου στο ΠΣΚΕ».
  • Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.gov.gr και δημιουργείτε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρετε: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας …… δηλώνω ότι τα στοιχεία του Εντύπου Αλλαγής Διαχειριστή που αποστέλλω στον ΕΦΕΠΑΕ είναι ορθά και έγκυρα».
  • Μας αποστέλλεται το έντυπο «Αίτημα Αλλαγής Διαχειριστή Έργου στο ΠΣΚΕ» & την Υπεύθυνη Δήλωση στο mail Δράσης του e-ΛΙΑΝΙΚΟΥ: [email protected].

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shopΣυχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (07.09.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shopΠαρουσίαση Δράσης (video) (30.07.2021)
  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shopΑπόφαση προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (25.06.2021)

  gotopofpage
  contactform

  Θα ήθελα να ρωτήσω ...

  Επιχορήγηση ΠΜΜΕ λιανικής για δημιουργία e-shopΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» Μετάβαση στο περιεχόμενο