Η ΕΛΑΝΕΤ έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει ένα τυποποιημένο σύστημα σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης, η αποτελεσματικότητα του οποίου παρακολουθείται βάσει διεθνώς καθορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΑΝΕΤ υφίσταται κάθε χρόνο έλεγχο από τον οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, TÜV AUSTRIA-HELLAS, για επιβεβαίωση της ορθής συντήρησης του συστήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΛΑΝΕΤ έχει καθορίσει την Πολιτική Ποιότητάς της, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΣΔΕ 2014-2020, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των Εταίρων της και του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η Πολιτική Ποιότητας υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΠΑ και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΕΛΑΝΕΤ και των σχέσεων της με το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών που έρχεται σε επαφή.

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι αντίστοιχοι στόχοι, στους τομείς παρέμβασής τους. Για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής, η ΕΛΑΝΕΤ καθιερώνει και ανασκοπεί αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα της διαχείρισης των Κρατικών Ενισχύσεων του Προγράμματος.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η ΕΛΑΝΕΤ δεσμεύεται για :

 • την αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση, των έργων κρατικών ενισχύσεων (πράξεων των δικαιούχων επιχειρήσεων) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που έχει αναλάβει στις περιοχές ευθύνης της ή πρόκειται να αναλάβει,
 • τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίων,
 • την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών σφαλμάτων,
 • τη διαρκή κατάρτιση, επιμόρφωση και διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού της,
 • την επάρκεια σε πόρους και υποδομές,
 • την εστίαση στον πελάτη και τις ανάγκες του,
 • την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της με το θεσμικό πλαίσιο,
 • την παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών στις Αρμόδιες Αρχές,
 • την εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του έργου της,
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής δίδοντας έμφαση στην οργάνωση και στην ποιότητα των υπηρεσιών / δραστηριοτήτων της ΕΛΑΝΕΤ, έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και ομάδα ISO, οι οποίοι με την ενεργή συμβολή του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, συμμετέχουν ενεργά στην παρακολούθηση, την εφαρμογή και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, με στόχο την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας έχει ως στόχο την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας σε όλες τις δραστηριότητες μας. Μέσω της συμμόρφωσής μας με το πρότυπο ISO 37001:2016, επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός ηθικού και διαφανούς περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους μας με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΛΑΝΕΤ απαγορεύει αυστηρά την αποδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή παροχή οποιουδήποτε είδους δωροδοκίας. Δεσμευόμαστε για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης πιθανής δωροδοκίας με αυστηρότητα και διαφάνεια. Για αυτόν το λόγο, η πολιτική που έχει υιοθετήσει η ΕΛΑΝΕΤ είναι «μηδενικής ανοχής» σε θέματα δωροδοκίας και δεσμεύεται να λειτουργεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και εκείνες του εξειδικευμένου προτύπου ISO 37001:2016.

Οι εργαζόμενοί μας έχουν την ευθύνη να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας και να διατηρούν την ακεραιότητά τους σε όλες τις επαγγελματικές τους ενέργειες. Επιπλέον, οφείλουν να αναφέρουν άμεσα και εμπιστευτικά οποιαδήποτε υποψία για δωροδοκία στα αρμόδια όργανα της εταιρείας.

Ενθαρρύνουμε τη διαφάνεια και την ελεύθερη αναφορά πιθανών περιπτώσεων δωροδοκίας. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ασφάλεια ότι οι αναφορές τους θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια. Για αυτόν το λόγο, γίνεται ισχυρή σύσταση από την εταιρεία να αποστέλλεται σχετική αναφορά για περιπτώσεις, οι οποίες παραβιάζουν την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και γίνονται αντιληπτές, μέσω των παρακάτω διαύλων επικοινωνίας:

 • μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email), [email protected]
 • ανώνυμα, συμπληρώνοντας σχετική ηλεκτρονική φόρμα, πατώντας εδώ

Δεσμευόμαστε ότι θα χειριστούμε την αναφορά με απόλυτη εμπιστευτικότητα, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη Νομοθεσία. Σεβόμενοι την επιθυμία του αναφέροντος το συμβάν, προτρέπουμε την ανώνυμη υποβολή αναφοράς.

Η εφαρμογή της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας αποτελεί ευθύνη όλων των μελών μας να την κατανοήσουν και να τη διαβάσουν, ανεξαρτήτου θέσης ή σχέσης εργασίας.

Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση των υψηλών προτύπων και αξιών που απαιτούνται για την επιτυχή λειτουργία μας και τη δημιουργία ενός εταιρικού περιβάλλοντος «ελεύθερου» από οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο