Ταυτότητα ΕΦΕΠΑΕ

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων (ΕΣΠΑ) και μη.

Η πλειοψηφία των επαγγελματικών οργανώσεων της χώρας συμμετέχει άμεσα και έμμεσα στο μετοχικό μας σχήμα.

Ενδεικτικά: ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, ΣΒΘΣΕ, ΠΟΞ, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς και σχεδόν το σύνολο των Επιμελητηρίων της χώρας.

Η εταιρεία απασχολεί στο σύνολό της (Κεντρική Μονάδα, Υποκατάστημα, Περιφερειακές Μονάδες) 750 άτομα, στελέχη με γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων.

Για λόγους αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, όλοι οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να αναλάβουν έργο, μελέτες ή έρευνες που σχετίζονται ή είναι συναφείς µε το αντικείμενο εργασιών του ΕΦΕΠΑΕ.

 

Αναζήτηση στελεχών – νέων συνεργατών

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για την Κεντρική Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ (Σεβαστουπόλεως 80, Αθήνα), με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).

Οι συνεργάτες θα απασχοληθούν στον εσωτερικό έλεγχο των εργασιών του φορέα.

Ως εκ τούτου, τα άτομα που θα προσληφθούν προβλέπεται να απασχοληθούν με το σύνολο των αντικειμένων διαχείρισης του ΕΦΕΠΑΕ.

Επί της ουσίας, τα προσλαμβανόμενα στελέχη θα πρέπει :

 • Να έχουν ελεγκτική εμπειρία (εξωτερικών ή/και εσωτερικών ελέγχων)
 • Να έχουν γνώσεις του θεσμικού πλαισίου των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ (Ν.4914/2022 , Ν.4887/2022, ΕΚ 1407/13κ.τ.λ.).
 • Να μπορούν να αναλύουν λογιστικά βιβλία και καταστάσεις.
 • Να έχουν εικόνα της αγοράς σε επίπεδο οικονομικών συναλλαγών μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Να είναι άμεσοι και αποτελεσματικοί και σε λοιπά καθήκοντα (μηχανισμοί οργάνωσης και χρέωσης, risk analysis, reporting, σύνταξη εκθέσεων, εργαλεία παρακολούθησης κτλ.)

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού σε θετικές ή οικονομικές ή τεχνολογικές επιστήμες.
 • Άριστη γνώση υπολογιστών και των βασικών εφαρμογών του Microsoft Office 365 (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, Access, Teams)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency
 • Αποδεδειγμένη τριετής εμπειρία σε εσωτερικό έλεγχο ή στην ελεγκτική

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Επαγγελματική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και καταχώρηση στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών
 • Επαγγελματική Ταυτότητα Δοκίμου Εσωτερικού Ελεγκτή
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σε θετικές ή οικονομικές σπουδές
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σε συναφείς με το αντικείμενο τομείς
 • Αναλυτική σκέψη, διάθεση για ενασχόληση με παράλληλα καθήκοντα και δεκτικότητα στην εκμάθηση νέων πεδίων.
 • Εμπειρία ή/και καλή γνώση σε Management Information Systems (MIS) και web-based applications.
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό Αναφορών και στην πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων με χρήση SAP BusinessObjects ή άλλων συναφών εργαλείων ( PowerBi).

 

Διαδικασία επιλογής

 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία τεκμηρίωσης του περιεχομένου τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 2. Εξ’ αυτών θα γίνει μια αρχική διαλογή βιογραφικών που θα κριθούν ως πλέον επιθυμητά.
 3. Οι κάτοχοι αυτών των βιογραφικών θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον ειδικής επιτροπής επιλογής του ΕΦΕΠΑΕ. Ενδέχεται να ακολουθηθεί και γραπτή διαγωνιστική διαδικασία.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

 

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων ενός φορέα ή προσώπου υπονομεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους ή από πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με δικαιούχους δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Ο ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων εντός της δομής του.

Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΕΠΑΕ δεν δικαιούνται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, να αναλάβουν πράξεις των δράσεων που διαχειρίζονται, να εκπονήσουν μελέτες, ή να παρέχουν υπηρεσίες επ’ αμοιβή προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων για τα έργα τους και γενικά να έχουν συγγενική, επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με οποιονδήποτε δικαιούχο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες διαχειρίζονται.

Προς τούτο, με την πρόσληψή τους θα υπογράψουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η αλήθεια του περιεχομένου της οποίας θα ελέγχεται συστηματικά και διαχρονικά από το φορέα.

 

Πόθεν έσχες (ν.4571/2018)

Οι προσλαμβανόμενοι θα υποχρεούνται σε υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες κατά τα οριζόμενα στο Ν.4571/2018, ως ισχύει.

 

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αγγελία πρόσληψης μονίμων συνεργατών (εσωτερικοί ελεγκτές) από τον ΕΦΕΠΑΕΕπιχειρούμε Έξω Μετάβαση στο περιεχόμενο