Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3965/825/17.07.2020) ένταξης έργων στη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3965/825/17.07.2020

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

7η Τροποποίηση της Aπόφασης Ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ7η Τροποποίηση της Aπόφασης Ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ Skip to content