Ανακοινώνουμε στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους της δράσης “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ότι δημοσιεύτηκαν οδηγίες συμπλήρωσης και τα δικαιολογητικά ένταξης των έργων του Παραρτήματος ΙΙ της αρ. πρωτ. 7816 / 2266 Α3- 23/12/2019  (ΑΔΑ: Ψ5ΒΖ46ΜΤΛΡ-ΟΧ2) απόφασης με θέμα ‘Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 88/09.12.2019 και 89/10.12.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης της εν λόγω δράσης. Το εν λόγω υλικό μπορείτε να βείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγίες συμπλήρωσης και ΥΔ Ένταξης

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο