Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου) τους οι Δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δράση “E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β’ κύκλος)” απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να υλοποιήσουν την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της Πράξης (έργο), οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία:

1) Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα (μέγεθος Α3), σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με το υπόδειγμα (αρχείο αφισών EL & EN)

2) Τοποθετώντας στο διαδικτυακό τους τόπο (site και e-shop), σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση, το Διαρθρωτικό Ταμείο και τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑνΕΚ, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω, e-banners σε εναλλακτικές διαστάσεις, καθώς και σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο στήριξης που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή προς την ένωση, που να οδηγεί στο αρχείο (αρχεία PDF).

3) να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π στις διαδικτυακές πύλες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Σημειώνεται ότι:

Τα συνημμένα αρχεία (ελληνική και αγγλική έκδοση), έχουν ως βασικό σκοπό, τη διευκόλυνση των δικαιούχων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Προβολής αναφορικά με το συγχρηματοδοτούμενο έργο, στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης αφίσας στο χώρο της επιχείρησης, προτείνεται εκτύπωση σε χαρτί τουλάχιστον 150γρ. για λόγους αισθητικής και αντοχής. Το αρχείο της αφίσας μπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δικαιούχου, μεριμνώντας πάντα να μπορεί ο επισκέπτης της σελίδας να το βρίσκει εύκολα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, συνδέοντας το e-banner των λογοτύπων με το αρχείο της αφίσας.

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρήσει την αφίσα σε ευδιάκριτο σημείο στο χώρο του, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η κανονιστική υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης (μακροχρόνιες υποχρεώσεις).

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης "e-Λιανικό – Β’ Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚΥποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης "e-Λιανικό – Β’ Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο