Στην παρούσα ανακοίνωση, αναφορικά με τη νέα Δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020), παρέχονται διευκρινίσεις για τα «Εγχειρίδιο Εγγραφής νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ» και «Εγχειρίδιο Υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ» αντίστοιχης Δράσης Επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες απόκτησης στοιχείων πρόσβασης στο ΠΣΚΕ και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη νέα Δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020), είναι όμοιες με αυτές της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19», η οποία προκηρύχθηκε στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου. Τα εν λόγω εγχειρίδια, τα οποία συντάχθηκαν στο πλαίσιο των Δράσεων Covid-19, θα υποβοηθήσουν το χρήστη που θέλει να εγγραφεί στο ΠΣΚΕ και να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στη νέα Δράση.

Επισημαίνεται  ότι πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, θα πρέπει να έχει μελετηθεί προσεκτικά ο Οδηγός της Δράσης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020), τον οποίο θα βρείτε εδώ.

Αναφορικά με τα εγχειρίδια, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Για το Εγχειρίδιο Εγγραφής νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ, διευκρινίζεται ότι για την απόκτηση κωδικών εισόδου στο ΠΣΚΕ, επιλέγετε από τον κατάλογο επιλογών Δράσεων «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας» και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και εισέλθετε στο σύστημα επιλέγετε συγκεκριμένη δράση από τις διαθέσιμες σράσεις (αναδυόμενη λίστα) με τον τίτλο «Δράση : ΕΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».
  • Για το Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ, διευκρινίζεται ότι στο Βήμα 4 και συγκεκριμένα στην καρτέλα [1.2 Στοιχεία Εκπροσώπων] καταχωρείτε τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους.

Αν μία εταιρεία δεσμεύουν οι διαχειριστές της από κοινού, σύμφωνα με το καταστατικό και την εκπροσώπησή της, η επιχείρηση θα δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΣΚΕ (Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου) και τους δύο διαχειριστές (κάνοντας προσθήκη δεύτερου) και το σύνολο των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να επισυναφθούν εις διπλούν υπογεγραμμένες και από τους δύο και θεωρημένες για το γνήσιο υπογραφής, όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι δύο, αλλά δεσμεύουν την εταιρεία ξεχωριστά, τότε στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΣΚΕ, δηλώνεται ένας εκ των δύο, ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει και το σύνολο των υπεύθυνων δηλώσεων που θα επισυναφθούν στην αίτηση χρηματοδότησης.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανακοίνωση για τη χρήση Εγχειριδίων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων" των ΠΕΠ Αττικήςe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο