Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

Για επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» από 1/01/2021, ως έτος αναφοράς για την τυπική προϋπόθεση απασχόλησης δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) θεωρείται το έτος 2020 και συνεπώς θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα I της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Συνεπώς, στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν – μεταξύ άλλων – και τα 12 μηνιαία έντυπα που αφορούν στο Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων για το έτος 2020. Επιπλέον, μαζί πρέπει να υποβληθεί και η αντίστοιχη ετήσια Συγκεντρωτική Κατάσταση Τέλους ή εναλλακτικά η ετήσια μισθοδοτική κατάσταση με το σύνολο των εργαζομένων και των ημερών απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει και τα 12 μηναία έντυπα (Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων) του 2020 στο taxisnet, δεν πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή αίτησης στη Δράση, προτού προβεί στην υποβολή τους.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν πρόταση από 01/01/21 και καθώς δεν θα είναι δυνατή ακόμη η υποβολή των επίσημων φορολογικών εντύπων για το 2020, λαμβάνονται υπόψιν τα οικονομικά στοιχεία (Ε3 και δημοσιευμένος Ισολογισμός όπου απαιτείται) των ετών 2019, 2018, 2017 και 2016, ενώ για το απασχολούμενο προσωπικό (Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων με Συγκεντρωτική Κατάσταση Τέλους και Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας – πίνακας προσωπικού Ε4) τα έτη 2020, 2019 , 2018.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)Απόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο