Για τη διασφάλιση της προϋπόθεσης της μη προβληματικότητας της δικαιούχου επιχείρησης και της ύπαρξης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών από το ΓΕΜΗ ή από τα κατά τόπον αρμόδια Πρωτοδικεία κατά την ένταξη του έργου, συνίσταται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα κλπ) ή ψηφιακά υπογεγραμμένης (μέσω του www.gov.gr) από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Ε) του Παραρτήματος V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ της Πρόσκλησης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020).

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Διασφάλιση της προϋπόθεσης μη προβληματικότητας επιχείρησης στη Δράση «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ ΑττικήςΔιασφάλιση της προϋπόθεσης μη προβληματικότητας επιχείρησης στη Δράση «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο