Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προμηθευτές και δικαιούχους που συμμετέχουν σε Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Οι Προσκλήσεις των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα σχέδια για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν τον όρο για προσκόμιση βεβαίωσης από την πλευρά του προμηθευτή προς το δικαιούχο κατά την αγορά εξοπλισμού. Σε αυτήν θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός που αγοράζεται είναι καινούριος, αμεταχείριστος, πλήρως εξοφλημένος και δεν παρακρατείται η κυριότητά του.

Σε συνέχεια οδηγίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, γίνεται αποδεκτή η κάλυψη της  σχετικής απαίτησης των Προσκλήσεων μέσω αυτόματης αναγραφής του σχετικού χωρίου κατά την έκδοση του τιμολογίου.

Ήτοι, η βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο ουσιαστικά μπορεί να «ενσωματωθεί» στην έκδοση του τιμολογίου, εξυπηρετώντας έτσι τη δεδομένη ανάγκη των πελατών.

Η εν λόγω οδηγία αποφορτίζει αισθητά τις επιχειρήσεις – προμηθευτές και διευκολύνει τους δικαιούχους, καλύπτοντας παράλληλα και την τυπική απαίτηση των Προσκλήσεων.

Η υιοθέτηση της πρακτικής αυτής από όλες τις προμηθεύτριες εταιρείες, εφόσον φυσικά τις εξυπηρετεί, γίνεται αποδεκτή από πλευράς μας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα συμβάλει στην αποφυγή διασποράς του covid-19, καθώς θα αποφευχθούν πολλές εκ των υστέρων επισκέψεις δικαιούχων σε προμηθευτές για την εξασφάλιση βεβαιώσεων.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο