Δημοσιεύτηκε  η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης: ΠΕΠ Αττικής 3327/06.11.2020

Στην τροποποίηση αυτή:

 1. Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σε ότι αφορά στα πιστοποιητικά των Πρωτοδικείων που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης, δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικά της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ.»
 2. Προστίθεται η παρακάτω νομική μορφή επιχειρήσεων:
  • Ναυτικές Εταιρείες
 3. Γίνονται οι παρακάτω διευκρινιστικές τροποποιήσεις:
  • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (4) του πίνακα προστίθεται η διευκρίνιση «Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποδείγματος (Γ) & (Ε) θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής (δύναται να εκδοθούν είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα κλπ ή ψηφιακά μέσω του gov.gr
  • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (9) του πίνακα προς διευκρίνιση γίνεται αναδιατύπωση ως εξής: «Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης. Από τη Βεβαίωση Οφειλών να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης (στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής.»
  • Στην Παράγραφο 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ και πιο συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο γίνεται διευκρινιστική προσθήκη σχετικά με τον υπολογισμό του πλήθους των εργαζομένων και το αντίστοιχο χωρίο γίνεται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση η αναλογία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων (σε ΕΜΕ) που απασχολούνται εντός Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.»
  • Σε συμφωνία με το ανωτέρω, στο Παράρτημα V, και πιο συγκεκριμένα στο Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στα σημεία (3) και (4) του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης προστίθεται η διευκρίνιση «(σε ΕΜΕ)».

Υπενθυμίζεται ότι:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έως και 20/11/2020, ώρα 15:00.

Η πρόσκληση της Δράσης, οι τροποποιήσεις της και υποστηρικτικό υλικό  βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) στη διεύθυνση: https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση attica-covid@elanet.gr.

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ2η τροποποίηση της Δράσης "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο