e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

 

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας, Πικερμίου, Μαραθώνος από τις πλημμύρες της 15-11-2017 & από τις πυρκαγιές της 23-07-2018» είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας Ειδυλλίας, Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνα της Περιφέρειας Αττικής, δήμων που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφικές πυρκαγιές τον Νοέμβριο 2017 και τον Ιούλιο 2018, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε σε συνέχεια των καταστροφών.

Η δράση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με σύντομες διαδικασίες, έτσι ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να ανταπεξέλθουν στις ανελαστικές τους ανάγκες. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές κατά την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Απόφαση 3ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 10.09.2019 και ώρα 15:00.

Δημοσιεύθηκαν οι Αποφάσεις Ένταξης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα έχουν δημοσιευθεί:

 • η Απόφαση Οριστικής Ένταξης 87 έργων,
 • η 1η τροποποίηση αυτής, λόγω της ένταξης 19 επιπλέον έργων,
 • η 2η τροποποίηση αυτής, λόγω της ένταξης 99 επιπλέον έργων,
 • η 3η τροποποίηση αυτής, λόγω της ένταξης 36 επιπλέον έργων,
 • η 4η τροποποίηση αυτής, λόγω της ένταξης 84 επιπλέον έργων,
 • η 5η τροποποίηση αυτής, λόγω της ένταξης 22 επιπλέον έργων,
 • η 6η τροποποίηση αυτής, λόγω της ένταξης 22 επιπλέον έργων,
 • η 7η τροποποίηση αυτής, λόγω της ένταξης 7 επιπλέον έργων.

Στη Δράση έχουν ενταχθεί 376 έργα, συνολικού π/υ 6.032.958 €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2024

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ειδικότερα αφορά την ενίσχυση των παραπάνω επιχειρήσεων ως προς το απωλεσθέν εισόδημα τους για το έτος 2018 (ήτοι από 1/1/2018 έως 31/12/2018) και σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις των επιχειρήσεων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και στις φορολογικές αρχές. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στους πληγέντες Δήμους σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα VII της παρούσας πρόσκλησης και έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση την 01/01/2018. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα.
 • Να είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις – όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, (Παράρτημα ΙΙΙ)- που ήδη λειτουργούσαν στους πληγέντες δήμους κατά την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων.
 • Να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν (1) από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της παρούσας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον πλήρη ετήσια οικονομική χρήση την 01/01/2018.
 • Να υποβάλλουν έως μία αίτηση ανά Α.Φ.Μ.
 • Να λειτουργούν νόμιμα (Απαιτούμενο δικαιολογητικό με Α/Α 5 του Παραρτήματος VIII).
 • Να δεσμευτούν ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην έχουν τους επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: – Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) – Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) εφόσον οι κυρώσεις έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
 • Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών συμμετοχής και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης.

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο προϋπολογισμός αίτησης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000,00 € έως 60.000,00 €. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε αίτησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ως άνω τιθέμενου κατώτερου ορίου. Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος της αίτησης ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια. Σημειώνεται ότι για απώλειες εισοδήματος άνω των 60.000 €, το ποσό της ενίσχυσης τίθεται ίσο με 60.000 €.

Το απωλεσθέν εισόδημα, στο πλαίσιο της παρούσας, ορίζεται το Κέρδος προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) πλέον τις αποσβέσεις. Το ως άνω απωλεσθέν εισόδημα, όπως αυτό θα αναλύεται σε Λογιστική και φοροτεχνική έκθεση των δυνητικών δικαιούχων, θα προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

ΑΕ_2018= ΜΟ_Ε(201Χ,201Χ,201Χ) – Ε_2018

Όπου:

 • ΑΕ_2018: Απωλεσθέν Εισόδημα 2018 προς αποζημίωση
 • ΜΟ_Ε(201Χ,201Χ,201Χ): Μέσος Όρος Εισοδήματος των ετών 2015, 2016, 2017 (ή όσων λειτουργούσε η επιχείρηση πριν το καταστροφικό συμβάν στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 3 χρήσεις). Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση την 01/01/2018. Τα παραπάνω στοιχεία θα προκύπτουν από τις δηλώσεις του δυνητικού δικαιούχου στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές αρχές και σύμφωνα με τον τύπο: [(Κέρδη προ φόρων και τόκων+αποσβέσεις) 201Χ + (Κέρδη προ φόρων και τόκων+αποσβέσεις) 201Χ + (Κέρδη προ φόρων και τόκων+αποσβέσεις) 201Χ)]/3
 • Ε_2018: Εισόδημα 2018, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του δικαιούχου στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές αρχές, ήτοι: Κέρδη προ φόρων και τόκων 2018 + Αποσβέσεις 2018

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων ΑττικήςΑπόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Ενστάσεων (22.11.2022)
Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων ΑττικήςΑπόφαση Έγκρισης πινάκων απορριφθεισών προτάσεων (29.08.2022)
Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων ΑττικήςΑπόφαση τροποποίησης της Συγκρότησης της Επιτροπής Ενστάσεων (27.05.2022)
Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων Αττικής8η Απόφαση Ένταξης (25.08.2020)
Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων Αττικής7η Απόφαση Ένταξης (21.07.2020)
Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων Αττικής6η Απόφαση Ένταξης (08.07.2020)
Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων ΑττικήςΈγκριση του Πρακτικού 4/17.06.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης  (19.06.2020)
Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων Αττικής5η Απόφαση Ένταξης (04.06.2020)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την Δράση; Προχωρήστε στην εγγραφή σας!


gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων ΑττικήςΕνίσχυση επιχ. πληγέντων Δήμων Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο