e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο (M.I.) είναι το μέτρο με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Πρόσκληση Δράσης για το 2023 – ΚΥΑ 4113.80-02/1501 (ΦΕΚ Β/7574/31.12.2023)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Π.Σ.-ΜΙ) https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/. Βάσει της προκήρυξης, οι χρονικές περίοδοι για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι οι κάτωθι:

 • Περίοδος Υποβολών Αιτήσεων Συμμετοχής: Ανοικτή συνεχώς
 • Περίοδος έναρξης και επεξεργασίας Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Ανοικτή συνεχώς

1η Φάση Χρηματοδότησης

 • Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1/1/2022 έως 30/6/2022
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 16/1/2023 έως 20/3/2023

2η Φάση Χρηματοδότησης

 • Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1/7/2022 έως 31/12/2022
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 22/6/2023 έως 30/11/2023

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα 17.470 νησιωτικές επιχειρήσεις συνολικής χρηματοδότησης 95,7 εκατ. €.*

*Τελευταία αναθεώρηση: 02 Φεβρουαρίου 2024

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (κύριο ή δευτερεύοντα) από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), για τον οποίο εμφανίζουν ενεργή δραστηριότητα.
 • Όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί πριν το έτος έκδοσης της παρούσας να έχουν κύκλο εργασιών στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση τους ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ.
 • Να είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο εργασιών).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις αυτών).
 • Να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο ή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) για τις επιχειρήσεις που δεν προβλεπόταν η εγγραφή σε νησιωτικό επιμελητήριο. Στην περίπτωση των επαγγελματιών αγροτών, αρκέι η εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγριτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Επιλέξιμη δαπάνη είναι η δαπάνη μεταφοράς εμπορευμάτων/προϊόντων/εξοπλισμού από και προς τα νησιά, το οποίο τεκμηριώνεται με αντίστοιχα παραστατικά (φορτωτική, τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, ναύλος ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος).

Το ποσό που καταβάλλεται στην επιχείρηση είναι το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) και προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Κ.Μ.Ι.). Ως Κ.Μ.Ι. ορίζεται το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφελούμενη επιχείρηση, εάν είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι του άρθρου 4 του Ν. 4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 116).

Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού, ανάλογα με το είδος της μεταφοράς (μέσω μεταφορικής εταιρείας ή ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος) παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης.

Το ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται αυτόματα από το Π.Σ. – ΜΙ με την καταχώρηση των αιτούμενων παραστατικών στην αίτηση χρηματοδότησης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Από 1-7-2018 μέχρι 31-12-2018, η Δράση εφαρμόστηκε πιλοτικά στα εξής νησιά:

Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριμο.

Από 1η Ιανουαρίου 2019, η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση αφορά το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας πλην Εύβοιας, Κρήτης, Λευκάδας.

Από 21η Σεπτεμβρίου 2020, η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση αφορά και την Κρήτη για συγκεκριμένους ΚΑΔ (βλ. ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 4044, 21-9-2020).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Για την 1η Αίτηση Χρηματοδότησης του έτους 2022 ισχύουν τα κάτωθι:

Οι νησιωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν/Ε), είτε έχουν υποβάλει παραστατικά στην προηγούμενη φάση είτε υποβάλουν τώρα για πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) για τη μεταφορά εμπορευμάτων τους από και προς τα νησιά, που έλαβαν χώρα από την 01/01/2022 έως και 30/06/2022.

2. Για την 2η Αίτηση Χρηματοδότησης του έτους 2022 ισχύουν τα κάτωθι:

Οι νησιωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν/Ε), είτε έχουν υποβάλει παραστατικά στην προηγούμενη φάση είτε υποβάλουν τώρα για πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) για τη μεταφορά εμπορευμάτων τους από και προς τα νησιά, που έλαβαν χώρα από την 01/07/2022 έως και 31/12/2022.

Προσοχή: Για κάθε φάση χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο παραστατικά δαπανών της συγκεκριμένης περιόδου. Δεν δύναται να υποβληθούν παραστατικά δαπανών της 1ης Φάσης Χρηματοδότησης στην επόμενη (2η Φάση). Όλες οι δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για την εισαγωγή στην πλατφόρμα επιλέξτε «Είσοδος» εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης ή «Εγγραφή/υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μέτρο πρώτη φορά.

Η είσοδος γίνεται με χρήση των κωδικών TAXIS της επιχείρησης.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (Πρόσκληση ΜΙ Επιχειρήσεων 2022 – 31.12.2022)

 1. Γίνεται αποδεκτή η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) για τις επιχειρήσεις που δεν προβλεπόταν η εγγραφή σε νησιωτικό επιμελητήριο (Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών) και στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για τους επαγγελματίες αγρότες.
 2. Η καταβολή ΑΝΗΚΟ σε κάθε παραστατικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιλέξιμης αξίας του παραστατικού (Αυτόματος περιορισμός από το ΠΣ).
 3. Οι περίοδοι επιλεξιμότητας δαπανών έγιναν πλέον δύο:
 • 1η περίοδος: 1/1/2022-30/6/2022
 • 2η περίοδος: 1/7/2022-31/12/2022

Σε κάθε περίοδο υποβολών δηλώνονται προς χρηματοδότηση αποκλειστικά παραστατικά της κάθε περιόδου επιλεξιμότητας που αφορά, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθούν στην επόμενη περίοδο υποβολών του ίδιου έτους.

 1. Οι δικαιούχοι που είναι στο δείγμα διοικητικού ελέγχου καλούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 20 ημερών από την επομένη της λήψης της επιστολής ειδοποίησης. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση οδηγείται σε απόρριψη και συμπερίληψη μελλοντικής αίτησης χρηματοδότησης αυτομάτως προς διοικητικό έλεγχο.
 2. Η καρτέλα προμηθευτή είναι αποδεκτή και ως λογιστική καταχώρηση για περιπτώσεις διπλογραφικών βιβλίων.
 3. Αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου πλέον είναι αποδεκτές εφόσον αποστέλλονται εντός 7 ημερών από την παραλαβή της έκθεσης επαλήθευσης.
 4. Η μη εκπλήρωση εκ μέρους δικαιούχου υποχρέωσης επιστροφής οφειλόμενου ποσού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις επόμενες φάσεις της Δράσης.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Μεταφορικό ΙσοδύναμοΠρόσκληση Δράσης για το 2023 – ΚΥΑ 4113.80-02/1501 (ΦΕΚ Β/7574/31.12.2023)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΠαράταση της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 2ης φάσης 2022 (30.08.2023)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΕκκίνηση της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τη 2η Φάση 2022 (20.06.2023)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΥπόδειγμα συγκεντρωτικής λίστας φορτωτικών σε excel (16.06.2023)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΠαράταση της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 1ης φάσης 2022 (10.03.2023)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΠρόσκληση Δράσης για το 2022 – ΚΥΑ 4113.80-02/4107 (ΦΕΚ Β/7214/31.12.2022)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΠαράταση της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 2ης φάσης 2021 (24.02.2022)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΈναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την 2η φάση 2021 (17.01.2022)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο