e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

Μεταφορικό Ισοδύναμο (M.I.) είναι το μέτρο με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 2η Τροποποίηση της ΚΥΑ 2721/2018 (08.03.2019)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Π.Σ.-ΜΙ) https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/. Βάσει της προκήρυξης, οι χρονικές περίοδοι για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι οι κάτωθι:

 • Περίοδος Υποβολών Αιτήσεων Συμμετοχής: Ανοικτή συνεχώς
 • Περίοδος έναρξης και επεξεργασίας Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Ανοικτή συνεχώς
 • Περίοδος Α’ Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Από 1/4/2019 έως και 5/5/2019
 • Περίοδος Β’ Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Από 1/8/2019 έως και 15/9/2019
 • Περίοδος Γ’ Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Από 1/12/2019 έως και 15/1/2020

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (κύριο ή δευτερεύοντα) από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), για τον οποίο εμφανίζουν ενεργή δραστηριότητα.
 • Όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί πριν το έτος έκδοσης της παρούσας να έχουν κύκλο εργασιών στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση τους ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ.
 • Να είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο εργασιών).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός).
 • Να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο.

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Επιλέξιμη δαπάνη είναι η δαπάνη μεταφοράς εμπορευμάτων/προϊόντων/εξοπλισμού από και προς τα νησιά, το οποίο τεκμηριώνεται με αντίστοιχα παραστατικά (φορτωτική, τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, ναύλος ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος).

Το ποσό που καταβάλλεται στην επιχείρηση είναι το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) και προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Κ.Μ.Ι.). Ως Κ.Μ.Ι. ορίζεται το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφελούμενη επιχείρηση, εάν είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι του άρθρου 4 του Ν. 4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 116).

Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού, ανάλογα με το είδος της μεταφοράς (μέσω μεταφορικής εταιρείας ή ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος) παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης.

Το ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται αυτόματα από το Π.Σ. – ΜΙ με την καταχώρηση των αιτούμενων παραστατικών στην αίτηση χρηματοδότησης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης είναι ανοικτές τρεις περιόδους κάθε έτος:

 • 1η Απριλίου – 5η Μαΐου
 • 1η Αυγούστου – 15η Σεπτεμβρίου
 • 1η Δεκεμβρίου – 15η Ιανουαρίου (του επόμενου έτους)

Από 1η Ιουλίου 2018 μέχρι 31-12-2018, η Δράση εφαρμόστηκε πιλοτικά στα εξής νησιά:

Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριμο.

Από 1η Ιανουαρίου 2019, η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση αφορά το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας πλην Εύβοιας, Κρήτης, Λευκάδας.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για την 3η Αίτηση Χρηματοδότησης του έτους 2019 ισχύουν τα κάτωθι:

Οι νησιωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν/Ε), είτε έχουν υποβάλει παραστατικά στην προηγούμενη φάση είτε υποβάλουν τώρα για πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) για τη μεταφορά εμπορευμάτων τους από και προς τα νησιά, που έλαβαν χώρα από την 01/01/2019 έως και 31/12/2019.

Προσοχή: Δαπάνες που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη φάση δεν επιτρέπεται να δηλωθούν εκ νέου στην 3η και τελευταία αίτηση χρηματοδότησης για το 2019. Όλες οι δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για την εισαγωγή στην πλατφόρμα επιλέξτε «Είσοδος» εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης ή «Εγγραφή/υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μέτρο πρώτη φορά.

Η είσοδος γίνεται με χρήση των κωδικών TAXIS της επιχείρησης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την καταχώρηση των παραστατικών στο ΠΣ-ΜΙ, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που βρίσκονται στο video, πατώντας στο κάτωθι link:

Καταχώρηση παραστατικού (video)

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 2η Τροποποίηση της ΚΥΑ 2721/2018_(08.03.2019)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΑπόφαση & ΦΕΚ προκαταβολής 60% (14.04.2020)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΒοηθητικές επισημάνσεις για διοικητικό έλεγχο (09.04.2020)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΥπόδειγμα συγκεντρωτικής λίστας φορτωτικών σε excel (09.04.2020)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΠαράταση της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 3ης φάσης 2019 (14.01.2020)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΈναρξη Γ’ φάσης αιτήσεων χρηματοδότησης για το έτος 2019 (05.12.2019)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΠαράταση της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 2ης φάσης 2019 (07.10.2019)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΔυνατότητα υποβολής της Β’ Αίτησης Χρηματοδότησης για το έτος 2019 (24.09.2019)
Μεταφορικό ΙσοδύναμοΈναρξη Β’ φάσης αιτήσεων χρηματοδότησης για το έτος 2019 (25.06.2019)

 

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση