Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2047/464/Β2/2-4-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με Θέμα: «Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» επίκειται λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την Τρίτη 15 Μαϊου 2018 και ώρα 17:00.

 

Η ανωτέρω απόφαση (ΑΔΑ: 64ΜΡ465ΧΙ8-ΛΓΞ) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΕνημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο