09.01.2020 _ Οδηγίες συμπλήρωσης δικαιολογητικών ένταξης στη δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ

Ανακοινώνουμε στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους της δράσης “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ότι δημοσιεύτηκαν οδηγίες συμπλήρωσης και τα δικαιολογητικά ένταξης των έργων του Παραρτήματος ΙΙ της αρ. πρωτ. 7816 / 2266 Α3- 23/12/2019  (ΑΔΑ: Ψ5ΒΖ46ΜΤΛΡ-ΟΧ2) απόφασης με θέμα ‘Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 88/09.12.2019 και 89/10.12.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης της εν λόγω δράσης. Το εν λόγω υλικό μπορείτε να βείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Οδηγίες συμπλήρωσης και ΥΔ Ένταξης

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt