Clusters

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

e-mail Δράσης για επικοινωνία: cluster@elanet.gr

Βασικός στόχος της δράσης «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας» είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί αρμοδίως.

Στόχο, επίσης, αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αττικής, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α) προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, β) προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).

 

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 09/10/2018

Λήξη υποβολής προτάσεων: 21/10/2019

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ “Αττική 2014-2020” και του ΕΦΔ για την καλή εκτέλεση του έργου που υποβάλλει την πρόταση και την αίτηση χρηματοδότησης, και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τον ΕΦΔ από την ΕΥΔ ΕΠ “Αττική 2014-2020”, για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων τουπου έχει αναλάβει και η οποία έχει εξασφαλίσει και μπορεί να τεκμηριώσει:

 

  • πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες /γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού,
  • πως η ως άνω παροχή ή μεταφορά υπηρεσιών/γνώσεων αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό,
  • τη συμμετοχή στο συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης,
  • οι ως άνω συνεργαζόμενες ΜΜΕ κατά 50% δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς του συνεργατικού σχηματισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ,
  • τη νομιμοποίησή του ως οντότητα, σωρρευτικά.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 300.000 έως 1.200.000€. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες επιλέξιμες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται ως εξής:

 

Επενδυτικές Δαπάνες σε:

ι) ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού : α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, β) Μηχανήματα – Εξοπλισμός

ιι) άϋλα στοιχεία Ενεργητικού : α) Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως: διπλώματα ευρεσυτεχνίας, άδειες παραγωγής κι εκμετάλλευσης (licenses), σήματα, μέθοδοι (know-how), πρότυπα, σχέδια, β) Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα, γ) Δαπάνες ανάπτυξης.

 

Λειτουργικές Δαπάνες: Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) σχετικά με:

α) το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων, β) την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού, γ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις;
Προχωρήστε στην εγγραφή σας!

Copyright All Rights Reserved © ΕΛΑΝΕΤ 2017

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση