07.01.2019 _ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ για τους δικαιούχους της δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ

07.01.2019 _ Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων για τους δικαιούχους της δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ

Με το παρόν έντυπο, οι δικαιούχοι της δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” μπορούν να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους σε περίπτωση διαφωνίας τους με την αξιολόγηση του Αιτήματός τους.
Υπενθυμίζεται ότι :
o Το έντυπο πρέπει να είναι εμπρόθεσμο, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης της επιστολής ενημέρωσης του δικαιούχου.
o Πρέπει απαραιτήτως να φέρει υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης.
o Αποστέλλεται σε φυσική μορφή στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ή υποβάλλεται ιδιοχείρως.
o Σε περίπτωση που το έντυπο δεν φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου, οι αντιρρήσεις παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται, αλλά δεν εξετάζονται.

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις;
Προχωρήστε στην εγγραφή σας!

Copyright All Rights Reserved © ΕΛΑΝΕΤ 2017

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση