Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

e-mail Δράσης για επικοινωνία: infopt@elanet.gr

Η Δράση στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών (Β’ Κύκλος) και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Α' κύκλος

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 699 επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί:

 

 • η 1η τροποποίηση της Αποφάσεως Ένταξης, λόγω ένταξης επιπλέον 673 έργων,
 • η 2η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 441 έργων,
 • η 3η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 605 έργων,
 • η 4η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 293 έργων,
 • η 5η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 14 έργων,
 • η 6η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 13 έργων και τροποποίησης του επιχορηγούμενου Π/Υ 14 έργων,
 • ο Οριστικός Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάταξης όλων των επιχειρηματικών σχεδίων,
 • η 6η τροποποίηση της Αποφάσεως Ένταξης, λόγω ένταξης επιπλέον 10 έργων.

 

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν 554 έργα, συνολικού π/υ 14.747.425 €*.

 

*Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2019.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
– Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
– Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€). Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€), στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων και σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 

 • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Μικρής κλίμακας διαμόρφωση εσωτερικού χώρου

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Β' κύκλος

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις Ένταξης για τα επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί:

 

 • Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάταξης όλων των επιχειρηματικών σχεδίων – 3η περίοδος υποβολών,
 • Απόφαση Ένταξης (1η περίοδος υποβολών) 519 έργων,
 • η 1η τροποποίηση της Αποφάσεως Ένταξης (1η περίοδος υποβολών), λόγω ένταξης επιπλέον 118 έργων,
 • η 2η τροποποίηση της Αποφάσεως Ένταξης (2η περίοδος υποβολών), λόγω ένταξης επιπλέον 610 έργων,
 • η 3η τροποποίηση της Αποφάσεως Ένταξης (1η, 2η και 3η περίοδος υποβολών), λόγω ένταξης επιπλέον 872 έργων,
 • η 4η τροποποίηση της Αποφάσεως Ένταξης (1η, 2η και 3η περίοδος υποβολών), λόγω ένταξης επιπλέον 116 έργων,
 • ο Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος Συνολικής Βαθμολογικής Κατάταξης επιχειρηματικών σχεδίων – 1η περίοδος υποβολής.
 • ο Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος Συνολικής Βαθμολογικής Κατάταξης επιχειρηματικών σχεδίων – 2η περίοδος υποβολής.

 

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν μέχρι σήμερα 419 έργα, συνολικού π/υ 11.498.565 €*.

 

*Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2019.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
– Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
– Κατηγορία Δικαιούχων Β: 
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€). Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€), στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων και σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 

  • • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.)
  • • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.)
  • • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
  • • Προμήθεια αναλωσίμων
  • • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
  • • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
  • • Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
  • • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Μικρής κλίμακας διαμόρφωση εσωτερικού χώρου

   

  Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίστηκε στις 05.07.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιήθηκε σε 3 διαφορετικές περιόδους, οι οποίες ήταν οι εξής:

 

     • •1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05.07.2017 – Λήξη 09.08.2017
     • •2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 06.09.2017 – Λήξη 11.10.2017
     • •3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr.

• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

• Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις;
Προχωρήστε στην εγγραφή σας!

Copyright All Rights Reserved © ΕΛΑΝΕΤ 2017

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Not readable? Change text. captcha txt
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση